22 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນກຸມພາ 9, 2023

ຮູ້ແລ້ວບໍ! ໝໍ້ແທກນ້ຳປະປາທຸກອັນທີ່ຈະໃຊ້ ຕ້ອງຜ່ານການກວດສອບ ແລະຈົດທະບຽນ

ໝໍ້ແທກນ້ຳປະປາ ແມ່ນອຸປະກອນວັດແທກທີ່ນຳໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນການວັດແທກຄ່າຂອງປະລິມານນ້ຳ ຊຶ່ງສະແດງ ແລະ ບັນທຶກປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼຜ່ານ ເປັນຕົວເລກທີ່ສາມາດຄຳນວນໄດ້. ຄຸນລັກສະນະຂອງໝໍ້ແທກນ້ຳປະປາ ຕ້ອງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກສະພາວະຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນທີ່ກໍານົດໄວ້. ເຊິ່ງກ່ອນຈະນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ນຳໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ໝໍ້ແທກນ້ຳປະປາຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດທຽບ, ສອບທຽບ, ແລະ ຈົດທະບຽນ ແລະ ກວດຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ອນ.

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 0543/ກວຕ, ລົງວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2017 ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດ ນະໂຍບາຍ, ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ກວດທຽບ, ສອບທຽບ ແລະ ຈົດທະບຽນ ແລະ ກວດຄືນໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາ ທີ່ຜະລິດ, ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍລິການຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ສໍາລັບຂັ້ນຕອນການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ແລະ ກວດຄືນໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາ ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງປະກອບເອກະສານຄື: 1. ໃບສະເໜີ; 2. ສໍາເນົາເອກະສານ ການປະກອບທຸລະກິດໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາ; 3. ສໍາເນົາເອກະສານຂໍຜະລິດ, ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາ; 4. ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຈາກຕົ້ນທາງ; 5. ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າຈໍາເປັນ) ແລ້ວສົ່ງເອກະສານດັ່ງກ່າວເຖິງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຫຼື ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເຊິ່ງການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ຜົນການສອບທຽບ ແລະ ຈົດທະບຽນໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາ ແມ່ນອອກໃຫ້ເທື່ອດຽວໂດຍບໍ່ມີກໍານົດ.

ຫຼັກການ ພື້ນຖານ ຂອງການຄຸ້ມ ຄອງ: ການຄຸ້ມຄອງໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາ ແມ່ນການກວດທຽບ, ສອບທຽບ ແລະ ຈົດທະບຽນ ແລະ ກວດຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາເພື່ອຍົກສູງຄຸນ ນະພາ ບ ແລະ ປະສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິການ ແລະ ການປົກ ປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການ ດັ່ງ ນີ້:

  1. ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ, ສະພາບ ແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການສະໜອງນໍ້າປະປາຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້
  2. ຮັບປະກັນການເປີດກວ້າງ, ຄວາມຍຸຕິທຳ, ສະເໝີພາບ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ້,ຫຼີກ ເວັ້ນການຈຳແນກ ການສ້າງອຸປະສັກຕໍ່ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາ
  3. ໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາທີ່ນຳເຂົ້າ , ສົ່ງ ອອກ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍລິການຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການກວດທຽບ, ຈົດ ທະບຽນ, ກວດຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກໃນການ ຄຸ້ມ ຄອງ, ມາດຕະຖານ ແຫ່ງ ຊາດ, ພາກ ພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
  4. ຮັບປະກັນ ຄວາມສອດຄ່ອງ ຕາມ ລະບຽບ ກົດໝາຍ ແລະ ສະພາບ ຄວາມເປັນຈິງໃນການຊົມ ໃຊ້ໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາ.

ສຳລັບມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດອື່ນໆ ນັ້ນຫາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກຕັກເຕືອນ, ສຶກສາອົບຮົມ, ປັບໃໝ, ປະຕິບັດວິໃນ, ໃຊ້ ແທນທາງແພ່ງ ຫຼື ລົງໂທດທາງອາຍາຕາມກໍລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here