25 C
Vientiane
ວັນອາທິດ, ເດືອນມັງກອນ 29, 2023

ຢຸດໃຊ້ແຮງງານເດັກຍິງເສີບສິ່ງມຶນເມົາໃນພາເຂົ້າສາມັກຄີ

ເຊື່ອວ່າຫລາຍໆຄົນລວມເຖິງຕົວຂ້າພະເຈົ້າມັກຈະໄດ້ເຫັນພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ປົກຄອງ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການບາງແຫ່ງ ຍັງມີການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ໂດຍສະເພາະໄວ​ໜຸ່ມຍິງສາວ ເຂົ້າໃນການໃຫ້ບໍລິການເສີບສິ່ງມຶນເມົາໃນວົງພາເຂົ້າສາມັກຄີ, ການສັງສັນຄຳນັບຮັບຕ້ອນພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງທີ່ລົງຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດກຸ່ມບ້ານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ສິ່ງນີ້ທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນການໃຊ້ແຮງງານເດັກແບບເໝາະສົມບໍ?

ຄັ້ງໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກນຳໂຄງການໜຶ່ງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມີການລົງຕິດຕາມວຽກງານ ແລະ ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບຊຸມຊົນເຂດພື້ນທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ມີໂອກາດຮ່ວມພາເຂົ້າສາມັກຄີເພື່ອຕ້ອນຮັບ ໃນພາເຂົ້າສາມັກຄີຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມີການໃຊ້ແຮງງານໄວ​ໜຸ່ມ​ຍິງສາ​ວມາຊ່ວຍເສີບອາຫານແລະສິ່ງມຶນເມົາ ໂຊກດີທີ່ທີມງານສາມາດແກ້ໄຂສະຖານະການໄດ້ແບບນຸ້ມນວນໂດຍການເວົ້າຂຶ້ນມາວ່າ: ຂອບໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ມີການຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີ ລວມເຖິງອາຫານທ່ຽງໃນມື້ນີ້ແມ່ນແຊບຫລາຍ ເພື່ອບໍ່ເປັນການລົບກວນຊົ່ວໂມງຮຽນຂອງ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ຍິງສາວທີມງານພວກເຮົາສະດວກທີ່ຈະຫ້າງຫາກະກຽມອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເອງເພາະເຮົາເປັນຜູ້ຊາຍ ຫຍິ້ນກິນເອງຈະວ່ອງໄວທັນໃຈກວ່າ.

ເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນຜິດຕໍ່ກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ປະມວນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດວຽກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ທີ່ຫ້າມນຳໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມ ເລກທີ 4182/ຮສສ ລົງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2016 ຂອງກະ​ຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ໃນກົດໝາຍແຮງງາມໄດ້ກຳນົດນິຍາມຂອງແຮງງານເດັກໄວ້ວ່າແຮງງານເດັກໝາຍເຖິງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການ:

ອາຊີບ ຫຼື ສະຖານທີ່ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ມັນສະໝອງ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເດັກ ກະທົບຕໍ່ການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ບັງຄັບໃຫ້ເດັກຕ້ອງອອກໂຮງຮຽນກ່ອນໄວ ທັງຮຽນທັງເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ເດັກເສຍໂອກາດໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ເຮັດວຽກເກີນເວລາປົກກະຕິ ລວມທັງເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 12 ປີ ທີ່ເຮັດວຽກ ເສດຖະກິດໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ.

​ຖ້າອີງຕາມນິຍາມຂອງແຮງງານເດັກແລ້ວເຫັນວ່າເປັນສິ່ງບໍ່ສົມຄວນ ຖ້າເດັກຍິງຈຳນວນນັ້ນໃຫ້ບໍລິການເສີບສິ່ງມຶນເມົາໃນເວລາພັກທ່ຽງ ແລະ ແກ່ຍາວໄປຮອດໂມງເຂົ້າຮຽນ ຈະເຮັດໃຫ້ກະທົບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ທາງດ້ານຈິດໃຈ ລວມໄປເຖິງເຮັດໃຫ້ໄວ​ໜຸ່ມ​ຍິງ​ສາວບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນພຽງພໍ ມັນສົ່ງຜົນໃຫ້ຂາດໂຮງຮຽນໂດຍທາງກົງ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງຈະເປັນການປູກຈິດສຳນຶກທີ່ຜິດໃຫ້ແກ່ບັນດາເດັກ​ຍິງກ່ຽວກັບການບໍລິໂພກສິ່ງມຶນເມົາ,​ແລະ​ຈະເກີດ​ມີ​ການ​ຕັ້ງ​ກຸ່ມ​ກ້ອນກິນ​ດື່ມ ​ ຮ້າຍ​ແຮງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກກໍ່ເປັນໄດ້ ແລະ ຖ້າ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ໃຊ້ແຮງງານໄວ​ໜຸ່ມ​ຍິງ​ສາວເສີບສິ່ງມຶນເມົາໃນພາເຂົ້າສາມັກຄີແບບນີ້ກໍ ມີ​ແນວ​ໂນ້ມ​ສູ​ງ ທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ບາງ​ຄົນຈະມີການຫຼອກ​ລໍ້ຫຼື ໃຊ້​ກົນ​ອຸ​ບາຍ ດ້ວຍການສະເໜີຜົນປະໂຫຍດແລກກັບການລວນລາມທາງເພດເດັກເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ການຄ້າໂສເພນີໃນກຸ່ມ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ເປັນ​ແມ່​ຍິງ ທີ່ໄດ້ເປັນຂ່າວ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ມີໄວຍະວຸດ ແລະ ຄຸນນະວຸດທັງຫຼາຍ ທີ່ກຳລັງມີການປະພຶດປະຕິບັດໃນລັກສະນະມີການຊັກຈູງ ແລະໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ບໍລິການດ້ານສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ນຳໄປສູ່ຄ້າໂສເພນີ ຕ້ອງ ຢຸດ ພຶດຕິກຳດັງກ່າວ ​ສົ່ງເສີມ​ໃຫ້​ເດັກເຂົ້າຮຽນປົກກະຕິ ແລະ ເຮັດກິດຈະ​ກຳຕາມເກນອາຍຸ ​ຮຽນ​ຮູ້ພັດທະນາທັກ​ສະ​ຂອງຕົນເອງ ເພື່ອພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງຊາດໃນອານາຄົດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ: ບົດສະເໜີຈາກກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບ ລາງວັນຊະນະເລີດ ຫົວຂໍ້ : ຢຸດໃຊ້ແຮງງານເດັກຍິງເສີບສິ່ງມຶນເມົາໃນພາເຂົ້າສາມັກຄີ. #ຂຽນໂດຍ: ນາງ​ພຸດສະຫວັນ​ ສີວົງ​ຄຳຈັນ (ນັກຝຶກອົບຮົມການໂຄສະນາຢຸດໃຊ້ແຮງງານເດັກ)

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here