28 C
Vientiane
ວັນອັງຄານ, ເດືອນມີນາ 15, 2021

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມເຕີມ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກຈາກ ໂ ຄ ວ ິ ດ

Array

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມເຕີມ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂ ຄ ວ ິ ດ ຂປລ. ໃນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2021 ຜ່ານມາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມເຕີມ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວ ິ ດ

ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນພະນັກງານ ຫລື ລູກຈ້າງ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫລື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ ທີ່ຕ້ອງຢຸດກິດຈະການທັງໝົດ ຫລື ບາງສ່ວນ ລວມທັງແຮງງານອິດສະຫລະທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບ

ເງິນເດືອນ ຫລື ໄປຮັບເງິນເດືອນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ຂອງຕົນ ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນໄດ້ຕາມສັນຍາ. ເຊິ່ງລາຍລະອຽອຂອງຂໍ້ຕົກລົງມີດັ່ງນີ້


ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມເຕີມ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂ ຄ ວ ິ ດ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img