ການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນເມື່ອຖືກງູກັດ

0
22

ຫຼັງຈາກຖືກກັດຈະຕ້ອງປະຖົມພະຍາບານທັນທີກ່ອນທີ່ຈະນຳສົ່ງໂຮງໝໍ ເຊິ່ງຜູ້ປ່ວຍມັກຈະເຮັດເອງ ຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼື ເພື່ອນຝູງ ຄຳແນະນຳການປະຖົມພະຍາບານຜູ້ທີ່ຖືກງູກັດໄດ້ແກ່

1. ໃຊ້ເຊືອກ ຜ້າ ຫຼື ສາຍຢາງຮັດແຂນຮັດຂາ ລະຫວ່າງບາດແຜງູກັດກັບຫົວໃຈ ເໜືອບາດປະມານ 6.5 – 13 cm ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພິດຖືກດູດຊືມເຂົ້າຮ່າງກາຍໂດຍໄວ ໃຫ້ຮັດແໜ້ນພໍທີ່ຈະຢຸດການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດດຳ ຄວນປົດເຊືອກທຸກໆ 15 ນາທີ ໂດຍປົດດົນຄັ້ງລະ 30 – 60 ວິນາທີ ຈົນກວ່າຈະເຖິງໂຮງໝໍ

2. ເຄື່ອນໄຫວແຂນ ຫຼື ຂາ ສ່ວນທີ່ຖືກງູກັດໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຄວນຈັດຕຳແໜ່ງຂອງສ່ວນທີ່ຖືກງູກັດໃຫ້ຢູ່ລະດັບຕ່ຳຫວ່າຫົວໃຈ ເຊັ່ນ ເອົາຕີນເບື້ອງທີ່ຖືກງູກັດລົງຕ່ຳ ລະຫວ່າງເດີນທາງໄປໂຮງໝໍ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຍ່າງ ໃຫ້ນັ່ງລົດ ຫຼື ຫາມ ທັງນີ້ເພື່ອປ້ອງກັນການແພ່ກະຈາຍຂອງພິດງູ

3. ຄວນໃຫ້ຮູ້ແນ່ວ່າເປັນງູຫຍັງ ແຕ່ຖ້າບໍ່ແນ່ໃຈ ຄວນບອກໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນທີ່ເກີດເຫດຊ່ວຍຕີງູໃຫ້ຕາຍ ແລະ ເອົາມານຳໂຮງໝໍນຳ

4. ຢ່າໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍດື່ມແອລກໍຮໍຫຼື ເຫຼົ້າດອງ ຫຼື ກິນຢາກະຕຸ້ນປະສາດ ລວມທັງຊາ ແລະ ກາເຟ

5. ຢ່າໃຊ້ໄຟ ຫຼື ເຫຼັ້ກຮ້ອນຈີ້ທີ່ບາດງູກັດ ແລະ ຢ່າໃຊ້ມີດກີດເປັນອັນຂາດ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼອອກມາ

6. ຖ້າຜູ້ປ່ວຍຢຸດຫາຍໃຈ ຈາກງູທີ່ມີພິດຕໍ່ປະສາດ ໃຫ້ເຮັດການເປົ່າປາກຊ່ວຍຫາຍໃຈ ໄປຕະຫຼອດທາງຈົນກວ່າຈະຮອດໂຮງໝໍ

7. ສຳລັບບາດແຜໃຫ້ໃຊ້ຢາຂ້າເຊື້ອທຳຄວາມສະອາດບາດແຜ ຖ້າຮູ້ສຶກປວດບາດແຜ ໃຫ້ກິນຢາປາຣາ ຫ້າມໃຫ້ແອດສະໄພລິນ ເພາະອາດຈະໃຫ້ເລືອດອອກງ່າຍຂື້ນ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງງູພິດ ກັບ ງູບໍ່ມີພິດ
ງູພິດ ມີແຂ້ວ 1 ຄູ່ ຢູ່ຄາງກະໄຕເທິງ ແຂ້ວມີລັກສະນະເປັນຮູລວງຄ້າຍຄືກັບເຂັ້ມສີດຢາ ມີທໍ່ຕິດຕໍ່ກັບຕ່ອມນ້ຳພິດ ເມື່ອງູພິດກັດຄົນ ຫຼື ສັດ ຕ່ອມນ້ຳພິດຈະປ່ອຍພິດໄຫຼມາຕາມທໍ່ ແລະ ອອກທາງປາຍແຂ້ວ ຄົນທີ່ຖືກງູພິດກັດຈະພົບຮອຍແຂ້ວເປັນຈຸດ 2 ຈຸດບໍລິເວນຖືກກັດ


ງູບໍ່ມີພິດ ຈະບໍ່ມີແຂ້ວຍາວ ມີແຕ່ແຂ້ວສັ້ນ ເມື່ອກັດຄົນ ຈະເປັນຮອຍຖະຫຼອກ ຈະບໍ່ພົບຮອຍແຂ້ວ